Stadgar för föreningen Styringheim


Antagna vid årsmötet 2008-03-19 
Reviderade 2011-04

§ 1 Namn och officiella färger 
 
§ 2 Syfte och mål 
  2.1 Syfte 
  2.2 Mål 
 
§ 3 Organisation 
   
§ 4 Medlemskap 
  4.1 Enskild medlem 
  4 2 Familjemedlemskap 
  4.3 Hedersmedlem 
  4.4 Föreningsmedlemskap 
  4.5 Uteslutning 
 
§ 5 Medlemmars rättigheter och skyldigheter 
  5.1 Rättigheter 
  5.2 Medlemmars skyldigheter 
 
§ 6  Styrelsen 
  6.1 Sammansättning 
  6.2 Styrelsemöte 
  6.3 Röstningsförfarande 
 
§7   Årsmöte 
  7.1 Utlysning 
  7.2 Motioner och propositioner 
  7.3 Revisionsberättelse 
  7.4 Dagordning 
  7.5 Extra årsmöte  
 
§ 8  Val och röstningsförfarande 
  8.1  Röstningsförfarande 
  8.2 Personval 
 
§ 9  Stadgeändring  
 
§ 10 Avstängning 
 
§ 11  Upplösande 


§1 Namn och officiella färger 
1.1 Föreningens namn är Styringheim. 
1.2 Styringheims officiella färger är svart och silver. I det fall silver ej kan användas skall vitt nyttjas. 
1.3 Styringheims oficiella nyhetsbrev är Hwita Stjernan som utkommer i tryck eller digital form.  
 
§ 2 Syfte och mål 
2.1 Syfte. 
Föreningens syfte är att öka kunskapen om och levandegöra tidsperioden 600-1600 e. Kr.  
2.2 Mål 
Föreningens mål är:  
• Att ge medlemmarna möjlighet att både praktiskt och teoretiskt förvärva kunskaper om tidsperioden.  
• Att levandegöra tidsperioden på ett historiskt korrekt sätt, utefter den enskilda medlemmens förutsättning.  
• Att verka för ett utbyte med liknande föreningar för att på så vis öka kunskapen i föreningen. 
 
§ 3 Organisation 
3.1 Styringheim är en ideell historisk förening och är politiskt och religiöst obunden. 
3.2 Verksamhetsåret och räkenskapsåret följer kalenderåret. 
3.3 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.  
 
§ 4 Medlemskap 
4.1 Enskild medlem 
Enskild medlem är den person som erlagt av årsmötet fastställda avgift. 
4 2 Familjemedlemskap 
Familjemedlemskap kan lösas för familjemedlemmar boende på samma adress.    
4.3 Hedersmedlem 
Hedersmedlem utses av årsmötet. Hedersmedlemmen behöver ej erlägga medlemsavgift till Styringheim och medlemskapet gäller på livstid. 
4.4 Föreningsmedlemskap 
Om annan förening önskar ingå medlemskap i Styringheim, erläggs samma medlemsavgift som för familjemedlemskap. 
4.5 Avstängd medlem måste få ett styrelsebeslut innan nytt inträde beviljas. 
 
§ 5 Medlemmars rättigheter och skyldigheter 
5.1 Rättigheter 
a. Närvara vid föreningens styrelsemöten och där ha yttranderätt. 
Närvarorätten undantas då ärenden av känslig natur behandlas. 
b. Närvara vid föreningens årsmöte och där ha yttranderätt samt en rösträtt. 
c. Varje medlem har en röst.  
d. Föreningar som löst föreningsmedlemskap äger endast en röst under årsmötet. Föreningen eller dess representanter äger ej rätt att sitta i Styringheims styrelse. 
e. Att få lämna motion till ordinarie årsmöte. 
f. Att röstning genom ombud får ske, om skriftlig fullmakt inlämnats och godkänts av årsmötet. Fullmakt får lämnas av myndig medlem. 
 
5.2 Medlemmars skyldigheter 
a. Att följa Styringheims stadgar. 
b. Att verka för Styringheims väl. 
c. Att inte medvetet skada Styringheim eller dess medlemmar. 
 
§ 6 Styrelsen 
6.1 Sammansättning 
Styrelsen består av  
• Ordförande/firmatecknare 
• Vice ordförande 
• Sekreterare 
• Kassör/firmatecknare  
• Materialförvaltare 
• 2 ledamöter 
• 2 suppleanter 
Dessa väljs av årsmötet. Ordförande och suppleanter väljs på ett år och övriga i styrelsen väljs på två år. Halva styrelsen skall vara på valbar plats varje år. 
6.2 Styrelsemöte 
• Styrelsen sammanträder minst 6 gånger per år.  
• Kallelse skall ske minst 7 dagar innan styrelsemötet. 
6.3 Röstningsförfarande 
• Styrelsen är beslutsmässig när majoriteten av styrelsemedlemmarna är närvarande. 
• Om ordinarie styrelseledamot  ej kan närvara på möte skall denne utse supplent att företräda ledamotens röst. Ifall ordinarie ledamot ej uppfyllt sin plikt, lottas rösträtten mellan närvarande suppleanter. 
• Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.  
• Per capsulam-beslut kan ske om styrelsens åsikt inhämtats. Ordförande är den enda som kan be om per capsulam. 
 
§7  Årsmöte 
7.1 Utlysning 
• Årsmötet skall ske i mars månad efter avslutat verksamhetsår.  
• Kallelse med möteshanlingar skall vara medlemmarna tillhanda senast 3 veckor innan årsmötet.  
7.2 Motioner och propositioner 
• Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 20 januari. 
• Motioner och propositioner är möteshandlingar.  
7.3 Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen skall inkomma till styrelsen innan årsmötet. Ordförande har ansvar för att kontakta revisorn. 

7.4 Förslag till dagordning 
  1. Årsmötets öppnande 
  2. Val av mötesordförande  
  3. Val av mötessekreterare 
  4. Fastställande av röstlängd 
  5. Val av två justerare tillika rösträknare 
  6. Mötets behöriga utlysande 
  7. Fastställande av dagordning 
  8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 
  9. Revisionsberättelse. 
  10. Ansvarsfrihet för avgående styrelse 
  11. Förslag på verksamhetsplan och budget för kommande år 
  12. Propositioner och motioner 
  13. Val av  
    a. Ordförande på 1 år. 
    b. Val av vice ordförande på 2 år 
    c. Val av sekreterare på 2 år 
    d. Val av kassör på 2 år  
    e. Val av materialförvaltare på 2 år 
    f. Val av 2 ledamöter på 2 år    
    g. Val av 2 suppleanter på 1 år 
  14. Val av revisor och revisorssuppleant för kommande året. 
  15. Val av särskilda kommitèer och valberedning. 
  16. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår 
  17. Övriga frågor 
  18. Mötets avslutande 
 
7.5 Extra årsmöte  
Extra årsmöte kan utlysas om minst 1/3 av Styringheims medlemmar, majoriteten av styrelsen, ordinarie årsmötet eller revisorn så begär.  
Extra årsmöte ska ske senast 6 veckor efter att behörig framställan gjorts. Kallelse skall utgå senast 3 veckor före mötet. Kallelsen skall innehålla preliminär dagordning. 
Extra årsmöte behandlar endast frågor som föranlett kallelsen till årsmötet. 

Extra årsmötet skall innehålla följande punkter: 
  1. Extra årsmötets öppnande 
  2. Val av mötesordförande  
  3. Val av mötessekreterare 
  4. Fastställande av röstlängd 
  5. Val av två justerare tillika rösträknare 
  6. Mötets behöriga utlysande 
  7. Fastställande av dagordning 
  8. Frågor som föranlett extra årsmöte  
  9. Mötets avslutande 
 
§ 8 Val och röstningsförfarande 
8.1 Vid röstning används acklamation, dock ej om minst 1 person begär votering. 
Vid beslut gäller enkel majoritet i alla frågor förutom stadgeändringar där 2/3 majoritet krävs. Alla medlemmar har en röst vardera, oavsett om de har enskilt eller familjemedlemskap. Undantaget är externa föreningar med medlemskap i Styringheim. Dessa som endast har en röst.  
Sittande styrelseledamöter får ej rösta i frågor om ansvarsfrihet. 
8.2 Sluten omröstning skall ske om minst 1 person så begär. 
8.3 Vid personval skall sluten omröstning ske om minst 1 person så begär. Vid lika röstetal mellan två personer, skall ny omröstning ske, om lika röstetal sker igen skall lotten avgöra. 
 
 
§ 9 Stadgeändring 
9.1 Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan endast ske genom beslut av två på varandra följande årsmöten varav ett är ordinarie årsmöte. 
9.2 För att ändring eller tillägg skall ske krävs att minst tre fjärdedelar (3/4) av årsmötet stödjer ändringen. 
9.3 Vid tvist angående dessa stadgars tolkning gäller styrelsens tolkning fram till dess ett årsmötet givit sin tolkning. 
9.4 Som stadgeändring räknas inte språkliga justeringar som ej förändrar betydelsen. 
 
 
§ 10 Avstängning  
10.1 Medlem kan avstängas om denne medvetet och uppenbart har brutit mot dessa stadgar eller annan av Styringheim utfärdad förordning på sätt som kommit Styringheims eller dess medlemmar uppenbart till skada. 
10.2 Medlem kan avstängas om denne skadat Styringheim eller dess medlemmar genom att bryta mot svensk lag eller likställd förordning. 
10.3 Medlem kan avstängas om denne agerat på ett sådant sätt att Styringheim eller medlem lidit skada. 
10.4 Medlem som hotas av avstängning äger rätt att yttra sig personligen, eller via utsedd representant. 
10.5 Frågan om tidsbegränsad avstängning fattas av styrelsen. Enhällighet av styrelsen krävs för att genomföra avstängning. Styrelsen kan endast stänga av enskild medlem i högst 1 år. 
10.6 Avstängd medlem har rätt att överklaga sitt fall på nästkommande årsmöte. 
 
§ 11 Upplösande av föreningen 
Upplösande av föreningen kan ske genom beslut av minst 3⁄4 av medlemmarna närvarande vid årsmötet. Upplösning kan endast ske om beslut tas på två på varandra följande årsmöten där minst ett av dem skall vara ordinarie. Mellan mötena skall minst 12 veckor ha förflutit. Vid föreningens upplösning skall Styringheims tillgångar förvaltas under 3 år av Styringheim utsedd förvaltare, ifall Styringheim under denna period återuppstår, skall alla tillgångarna återgå till Styringheim. Kostnader för förvaring av Styringheims saker tas från Styringheims tillgångar. Om Styringheim ej återuppstår, tillfaller alla tillgångar förvaltaren efter att 3 år har förflutit. Förvaltare av Styringheims tillgångar har rätt att nyttja, med normalt slitage som följd , tillgångarna.