Policydokument


Hur vi avser ersätta våra medlemmar

Version 2011-03

Första flocken
Denna rätt för Styringheim kassakista råder sålunda.

 • Grundtanken är att medlemmar när så är möjligt skall samåka och välja det billigaste alternativet för resan. Ibland kan otymplig packning tvinga fram ett dyrare alternativ till resa. Om man får ersättning för resa förväntas det att man åker i full bil(antingen med personer eller med packning).
 • Alla utgifter för resor som överskrider sammantaget 1000 kronor för hela resan kräver styrelsens beslut. Alla belopp under 1000 kronor ersätts löpande av kassören.
 • I de fall milersättning är aktuellt används skatteverkets aktuella milersättningsbelopp.

Andra flocken
Om att resa i Styringheims tjänst.

 1. Storstyring/Storstyra och Baron/Baronessa har rätt för att få ersättning för sin resa till och från fastlandsevent inom SCA.
 2. Medlemmar som åker till event där Styringheim är kontrakterade skall få ersättning för sin resa. Exempel Jakriborg, Mariefred eller tornerspel.
 3. Om släpet måste medföras till SCA-event eller event där Styringheim är kontrakterade för att ta med tält och annat skrymmande skall föreningen bekosta detta.
 4. Tillresta kronor som vill förära oss med sin närvaro på Styringevent kan få sin resa subventionerad med upp till 1000 kronor om styrelsen anser att Styringheim har ekonomiska möjligheter till detta. Beslut tas varje gång av styrelsen i samråd med autokrat. Dock skall de alltid få site-fee betald
 5. Medlemmar som åker på SCA-event på fastlandet har rätt till 40 kronor per färjeresa till eller från event som stöd från föreningen.

Tredje flocken
Om att låta medlemmar och andra använda våra saker

 1. Utrustning får inte lånas ut av föreningen om det krockar med att föreningen behöver dessa.
 2. Medlemmar får låna tält, men kontrakt skall skrivas mellan föreningen och låntagaren. Onormalt slitage bekostas av låntagaren.
 3. Beslut om utlåningen av släpet tas av den som förvarar släpet i vanliga fall.
 4. Beslut om utlåning av bord, bänkar och tält fattas av styrelsen.
 5. Uthyrning av utrustning kan se efter styrelsebeslut och beslutas från gång till gång (tälten bör inte hyras ut till tredje part).
 6. Medlemmar får låna kläder ur kastellanlådan, men kontrakt skall skrivas mellan föreningen och låntagaren. Onormalt slitage bekostas av låntagaren. Kläderna reserveras för utlåning i första hand för medlemmar under deras första medlemsår, i andra hand av övriga medlemmar.

Fjärde flocken
Om flit och outtröttlighet

 1. Föreningen kan i efterhand ge ersättning för kostnaderna för Dragon’s Tale och Silversparren för medlemmar som innehar ett ämbete eller ett styrelseuppdrag.
 2. Styrelsen kan besluta om ”tackresor” eller dylikt för autokrater av medeltidsveckan och för kämparna i tornerspel. I första hand skall dessa medel användas gemensamt men individuellt stöd för att åka till ett SCA-event kan ges till dom som inte kan medverka (beslut om detta tas av styrelsen i samband med att beslut tas om resan).

Femte flocken
Om vår bildning

 1. Om vi anser att det finns duktiga personer som vi vill ta till ön för att lära oss allt de kan skall föreningen bekosta detta. I sådant fall skall det ske med så god framförhållning att eventet kan läggas in i kalendariet på hemsidan minst två veckor innan. Beslut om sådan ersättning tas av styrelsen.
 2. Styrelsen kan gå in och fatta beslut om att subventionera eventuella materialkostnader i samband med en kurs. Detta beslutas av styrelsen från gång till gång.